skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agreement and its Multimodal Communication in Debates: A Qualitative Analysis.(Report)

Poggi, Isabella ; D'errico, Francesca ; Vincze, Laura

Cognitive Computation, Sept, 2011, Vol.3(3), p.466(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1866-9956

Truy cập trực tuyến

2
Agreement and its Multimodal Communication in Debates: A Qualitative Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agreement and its Multimodal Communication in Debates: A Qualitative Analysis

Poggi, Isabella ; D’errico, Francesca ; Vincze, Laura

Cognitive Computation, 9/2011, Vol.3(3), pp.466-479 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1866-9956 ; E-ISSN: 1866-9964 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12559-010-9068-x

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...