skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scholarly and professional journals in the digital environment

David Nicholas

Records Management Journal, 2010, Vol.20(3), p.291-300 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0956-5698 ; DOI: 10.1108/09565691011095319

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scholarly and professional journals in the digital environment

Nicholas, David

Records Management Journal, 02 November 2010, Vol.20(3), pp.291-300 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0956-5698 ; E-ISSN: 1758-7689 ; DOI: 10.1108/09565691011095319

Toàn văn sẵn có

3
Scholarly and professional journals in the digital environment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scholarly and professional journals in the digital environment

Nicholas, David

Records Management Journal, 11/02/2010, Vol.20(3), pp.291-300 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0956-5698 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/09565691011095319

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scholarly and professional journals in the digital environment

Nicholas, David

Records Management Journal, 2010, Vol.20(3), pp.291-300 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09565698 ; E-ISSN: 17587689 ; DOI: 10.1108/09565691011095319

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...