skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chloronychia: green nail syndrome caused by Pseudomonas aeruginosa in elderly persons

Chiriac, Anca ; Brzezinski, Piotr ; Foia, Liliana ; Marincu, Iosif

Clinical Interventions in Aging, 2015, Vol.10, pp.265-267 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 1176-9092 ; E-ISSN: 1178-1998 ; DOI: 10.2147/CIA.S75525

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chloronychia: green nail syndrome caused by Pseudomonas aeruginosa in elderly persons.(CASE SERIES)

Chiriac, Anca ; Brzezinski, Piotr ; Foia, Liliana ; Marincu, Iosif

Clinical Interventions in Aging, Annual, 2015, Vol.10, p.265(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1178-1998 ; DOI: 10.2147/CIA.S75525

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chloronychia: green nail syndrome caused by Pseudomonas aeruginosa in elderly persons.(CASE SERIES)(Report)

Chiriac, Anca ; Brzezinski, Piotr ; Foia, Liliana ; Marincu, Iosif

Clinical Interventions in Aging, 2015, Vol.10, p.265(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1178-1998 ; DOI: 10.2147/CIA.S75525

Toàn văn sẵn có

4
Chloronychia: green nail syndrome caused by Pseudomonas aeruginosa in elderly persons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chloronychia: green nail syndrome caused by Pseudomonas aeruginosa in elderly persons

Chiriac, Anca ; Brzezinski, Piotr ; Marincu, Iosif ; Foia, Liliana

Clinical Interventions in Aging, 01/2015, p.265 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1178-1998 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2147/CIA.S75525

Toàn văn sẵn có

5
Hurley disease
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hurley disease

Chiriac, Anca ; Foia, Liliana ; Pinteala, Tudor ; Chiriac, Anca E.

Our Dermatology Online, 10/01/2012, Vol.3(4), pp.364-364 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 20819390 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7241/ourd.20124.84

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvement in severe psoriasis associated with isoniazid treatment

Chiriac, Anca ; Ferariu, Dan ; Solovan, Caius ; Brzezinski, Piotr ; Feldman, Steven R

Dermatology online journal, 16 May 2014, Vol.20(5), pp.22617 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1087-2108 ; PMID: 24852777 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chloronychia: green nail syndrome caused by Pseudomonas aeruginosa in elderly persons

Chiriac, Anca ; Brzezinski, Piotr ; Foia, Liliana ; Marincu, Iosif

Clinical interventions in aging, 2015, Vol.10, pp.265-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1178-1998 ; PMID: 25609938 Version:1 ; DOI: 10.2147/CIA.S75525

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hurley disease

Anca Chiriac ; Liliana Foia ; Tudor Pinteala ; Anca E. Chiriac

Nasza Dermatologia Online, 01 October 2012, Vol.3(4), pp.364-364 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2081-9390 ; E-ISSN: 2081-9390

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hurley disease

Chiriac, Anca ; Foia, Liliana ; Chiriac, Anca

Our Dermatology Online, Oct 2012, Vol.3(4), p.364 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.7241/ourd.20124.84

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...