skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Structure of Liquid Iron at Pressures up to 58 GPa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of Liquid Iron at Pressures up to 58 GPa

Shen, Guoyin ; Prakapenka, Vitali B. ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Physical Review Letters, 5/2004, Vol.92(18) [Tạp chí có phản biện]

American Physical Society (APS) (via CrossRef)

ISSN: 0031-9007 ; E-ISSN: 1079-7114 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.92.185701

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of liquid iron at pressures up to 58 GPa

Shen, Guoyin ; Prakapenka, Vitali B ; Rivers, Mark L ; Sutton, Stephen R

Physical review letters, 07 May 2004, Vol.92(18), pp.185701 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0031-9007 ; PMID: 15169505 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...