skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timing Is Everything: Changing Norms of Minority Rights and the Making of a Polish Nation-State

Cramsey, Sarah A ; Wittenberg, Jason; Singh, Prerna (Editor) ; Vom Hau, Matthias (Editor)

Comparative Political Studies, September 2016, Vol.49(11), pp.1480-1512 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414015626440

Toàn văn không sẵn có

2
Timing Is Everything: Changing Norms of Minority Rights and the Making of a Polish Nation-State
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timing Is Everything: Changing Norms of Minority Rights and the Making of a Polish Nation-State

Cramsey, Sarah A. ; Wittenberg, Jason

Comparative Political Studies, 09/2016, Vol.49(11), pp.1480-1512 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0010414015626440

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...