skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting plant uptake of cadmium: validated with long-term contaminated soils

Lamb, Dane T. ; Kader, Mohammed ; Ming, Hui ; Wang, Liang ; Abbasi, Sedigheh ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Ecotoxicology, 2016, Vol.25(8), pp.1563-1574 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0963-9292 ; E-ISSN: 1573-3017 ; DOI: 10.1007/s10646-016-1712-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting plant uptake of cadmium: validated with long-term contaminated soils.(Report)

Lamb, Dane T. ; Kader, Mohammed ; Ming, Hui ; Wang, Liang ; Abbasi, Sedigheh ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Ecotoxicology, 2016, Vol.25(8), p.1563(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0963-9292 ; DOI: 10.1007/s10646-016-1712-0

Toàn văn sẵn có

3
Predicting plant uptake of cadmium: validated with long-term contaminated soils
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting plant uptake of cadmium: validated with long-term contaminated soils

Lamb, Dane T. ; Kader, Mohammed ; Ming, Hui ; Wang, Liang ; Abbasi, Sedigheh ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Ecotoxicology, 10/2016, Vol.25(8), pp.1563-1574 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0963-9292 ; E-ISSN: 1573-3017 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10646-016-1712-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting plant uptake of cadmium: validated with long-term contaminated soils

Lamb, Dane T ; Kader, Mohammed ; Ming, Hui ; Wang, Liang ; Abbasi, Sedigheh ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Ecotoxicology (London, England), October 2016, Vol.25(8), pp.1563-1574 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-3017 ; PMID: 27619689 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...