skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Neutron spectroscopy in the energy range 10–500 keV using the 6Li sandwich detector
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neutron spectroscopy in the energy range 10–500 keV using the 6Li sandwich detector

Rickard, I.C.

Nuclear Instruments and Methods, 11/1973, Vol.113(2), pp.169-173

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0029554X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0029-554X(73)90827-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neutron spectroscopy in the energy range 10–500 keV using the ⁶Li sandwich detector

Rickard, I. C; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Nuclear Instruments and Methods, 01 November 1973, Vol.113(2)

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0029-554X ; DOI: 10.1016/0029-554X(73)90827-6

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neutron spectroscopy in the energy range 10–500 keV using the 6Li sandwich detector

Rickard, I.C

Nuclear Instruments and Methods, 1973, Vol.113(2), pp.169-173

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0029-554X ; DOI: 10.1016/0029-554X(73)90827-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...