skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Circadian Output in Drosophila Mediated by Neurofibromatosis-1 and Ras/MAPK.(circadian rythms)(Statistical Data Included)

Williams, Julie A. ; Su, Henry S. ; Bernards, Andre ; Field, Jeffrey ; Sehgal, Amita

Science, Sept 21, 2001, Vol.293(5538), p.2251 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Circadian Output in Drosophila Mediated by Neurofibromatosis-1 and Ras/MAPK.(circadian rythms)(Statistical Data Included)

Williams, Julie A. ; Su, Henry S. ; Bernards, Andre ; Field, Jeffrey ; Sehgal, Amita

Science, Sept 21, 2001, Vol.293(5538), p.2251 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
A Circadian Output in Drosophila Mediated by Neurofibromatosis-1 and Ras/MAPK
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Circadian Output in Drosophila Mediated by Neurofibromatosis-1 and Ras/MAPK

Williams, J. A.

Science, 9/21/2001, Vol.293(5538), pp.2251-2256 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1063097

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A circadian output in Drosophila mediated by neurofibromatosis-1 and Ras/MAPK

Williams, J A ; Su, H S ; Bernards, A ; Field, J ; Sehgal, A

Science (New York, N.Y.), 21 September 2001, Vol.293(5538), pp.2251-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 11567138 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...