skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Configural Theory of Team Processes: Accounting for the Structure of Taskwork and Teamwork

Crawford, Eean ; Lepine, Jeffery

Academy of Management. The Academy of Management Review, Jan 2013, Vol.38(1), pp.32-48 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03637425

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A configural theory of team processes: accounting for the structure of taskwork and teamwork.(Report)

Crawford, Eean R. ; Lepine, Jeffery A.

Academy of Management Review, Jan, 2013, Vol.38(1), p.32(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0363-7425

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A configural theory of team processes accounting for the structure of taskwork and teamwork

Crawford, Eean R; Lepine, Jeffery A

The Academy of Management review : AMR, 2013, Vol.38(1), pp. 32-48 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0363-7425

Toàn văn sẵn có

4
A Configural Theory of Team Processes: Accounting for the Structure of Taskwork and Teamwork
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Configural Theory of Team Processes: Accounting for the Structure of Taskwork and Teamwork

Crawford, Eean R. ; Lepine, Jeffery A.

Academy of Management Review, 01/2013, Vol.38(1), pp.32-48 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0363-7425 ; E-ISSN: 1930-3807 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5465/amr.2011.0206

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...