skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Require, test, and trace IT

Aichernig, Bernhard ; Hörmaier, Klaus ; Lorber, Florian ; Ničković, Dejan ; Tiran, Stefan

International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 2017, Vol.19(4), pp.409-426 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1433-2779 ; E-ISSN: 1433-2787 ; DOI: 10.1007/s10009-016-0444-z

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Require, test, and trace IT.(Report)

Aichernig, Bernhard K. ; Hormaier, Klaus ; Lorber, Florian ; Nickovic, Dejan ; Tiran, Stefan

International Journal on Software Tools for Technology Transfer (STTT), 2017, Vol.19(4), p.409(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1433-2779 ; DOI: 10.1007/s10009-016-0444-z

Toàn văn sẵn có

3
Require, test, and trace IT
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Require, test, and trace IT

Aichernig, Bernhard K. ; Hörmaier, Klaus ; Lorber, Florian ; Ničković, Dejan ; Tiran, Stefan

International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 11/29/2016 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1433-2779 ; E-ISSN: 1433-2787 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10009-016-0444-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...