skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RadNuc: A graphical user interface to deliver dose rate patterns encountered in nuclear medicine with a.sup.137Cs irradiator

Pasternack, Jordan B. ; Howell, Roger W.

Nuclear Medicine and Biology, Feb, 2013, Vol.40(2), p.304(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0969-8051

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RadNuc: a graphical user interface to deliver dose rate patterns encountered in nuclear medicine with a 137Cs irradiator

Pasternack, Jordan B ; Howell, Roger W

Nuclear medicine and biology, February 2013, Vol.40(2), pp.304-11 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1872-9614 ; PMID: 23265668 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.nucmedbio.2012.11.005

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RadNuc: A graphical user interface to deliver dose rate patterns encountered in nuclear medicine with a 137Cs irradiator

Pasternack, Jordan B. ; Howell, Roger W.

Nuclear Medicine and Biology [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0969-8051 ; DOI: 10.1016/j.nucmedbio.2012.11.005

Toàn văn sẵn có

4
RadNuc: A graphical user interface to deliver dose rate patterns encountered in nuclear medicine with a 137Cs irradiator
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RadNuc: A graphical user interface to deliver dose rate patterns encountered in nuclear medicine with a 137Cs irradiator

Pasternack, Jordan B. ; Howell, Roger W.

Nuclear Medicine and Biology, 2/2013, Vol.40(2), pp.304-311 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09698051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nucmedbio.2012.11.005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...