skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

β‐diopside, a new ultrahigh‐pressure polymorph of CaMgSi2O6with six‐coordinated silicon

Plonka, Anna M. ; Dera, Przemyslaw ; Irmen, Peyton ; Rivers, Mark L. ; Ehm, Lars ; Parise, John B.

Geophysical Research Letters, 28 December 2012, Vol.39(24), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1029/2012GL054023

Toàn văn sẵn có

2
β ‐diopside, a new ultrahigh‐pressure polymorph of CaMgSi 2 O 6 with six‐coordinated silicon
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

β ‐diopside, a new ultrahigh‐pressure polymorph of CaMgSi 2 O 6 with six‐coordinated silicon

Plonka, Anna M. ; Dera, Przemyslaw ; Irmen, Peyton ; Rivers, Mark L. ; Ehm, Lars ; Parise, John B.

Geophysical Research Letters, 12/28/2012, Vol.39(24) [Tạp chí có phản biện]

American Geophysical Union (via CrossRef)

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1029/2012GL054023

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

β -diopside, a new ultrahigh-pressure polymorph of CaMgSi 2 O 6 with six-coordinated silicon

Plonka, Anna M ; Dera, Przemyslaw ; Irmen, Peyton ; Rivers, Mark L ; Ehm, Lars ; Parise, John B; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Geophysical Research Letters, 21 December 2012, Vol.39(24) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1029/2012GL054023

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[beta]-diopside, a new ultrahigh-pressure polymorph of CaMgSi[subscript 2]O[subscript 6] with six-coordinated silicon

Plonka, Anna M ; Dera, Przymyslaw ; Irmen, Peyton ; Rivers, Mark L ; Ehm, Lars ; Parise, John B; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Geophys. Res. Lett, 28 August 2013, Vol.39((24) ; 12, 2012) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1029/2012GL054023

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

beta-diopside, a new ultrahigh-pressure polymorph of CaMgSi2O6 with six-coordinated silicon

Plonka A ; Ehm L ; Dera,P ; Irmen,P ; Rivers,M.L ; Parise,J; Brookhaven National Laboratory (Bnl) (Corporate Author)

Geophysical Research Letters, 21 December 2012, Vol.39(24) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1029/2012GL054023

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...