skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional snapshots.(NEWS)(Author abstract)(Report)

Vogel, Gretchen

Science, July 29, 2011, Vol.333(6042), p.555(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional snapshots.(NEWS)(Author abstract)(Report)

Vogel, Gretchen

Science, July 29, 2011, Vol.333(6042), p.555(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Regional Snapshots
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional Snapshots

Vogel, G.

Science, 07/29/2011, Vol.333(6042), pp.555-557 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.333.6042.555

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional: Snapshots

Vogel, Gretchen

Science, 29 July 2011, Vol.333(6042), pp.555-557 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional: Snapshots

Vogel, Gretchen

Science, 29 July 2011, Vol.333(6042), pp.555-557 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regional snapshots

Vogel, Gretchen

Science (New York, N.Y.), 29 July 2011, Vol.333(6042), pp.555-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21798932 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.333.6042.555

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...