skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertical distribution pattern and ecological risk assessment of heavy metals in a sediment core from Pumoyum Co, Tibet

Xie, Ting ; Luo, Dong-Xia ; Yang, Rui-Qiang

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, November 2014, Vol.35(11), pp.4135-42 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25639086 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De Novo Plant Genome Assembly Based on Chromatin Interactions: A Case Study of Arabidopsis thaliana

Xie, Ting ; Zheng, Jue-Fei ; Liu, Sheng ; Peng, Cheng ; Zhou, Yong-Ming ; Yang, Qing-Yong ; Zhang, Hong-Yu

Molecular Plant, March 2, 2015, Vol.8(3), p.489(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1674-2052 ; DOI: 10.1016/j.molp.2014.12.015

Toàn văn sẵn có

3
De Novo Plant Genome Assembly Based on Chromatin Interactions: A Case Study of Arabidopsis thaliana
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De Novo Plant Genome Assembly Based on Chromatin Interactions: A Case Study of Arabidopsis thaliana

Xie, Ting ; Zheng, Jue-Fei ; Liu, Sheng ; Peng, Cheng ; Zhou, Yong-Ming ; Yang, Qing-Yong ; Zhang, Hong-Yu

Molecular Plant, 03/2015, Vol.8(3), pp.489-492 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 16742052 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.molp.2014.12.015

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De novo plant genome assembly based on chromatin interactions: a case study of Arabidopsis thaliana

Xie, Ting ; Zheng, Jue-Fei ; Liu, Sheng ; Peng, Cheng ; Zhou, Yong-Ming ; Yang, Qing-Yong ; Zhang, Hong-Yu

Molecular plant, March 2015, Vol.8(3), pp.489-92 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1752-9867 ; PMID: 25667002 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.molp.2014.12.015

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

De Novo Plant Genome Assembly Based on Chromatin Interactions: A Case Study of Arabidopsis thaliana

Xie, Ting ; Zheng, Jue-Fei ; Liu, Sheng ; Peng, Cheng ; Zhou, Yong-Ming ; Yang, Qing-Yong ; Zhang, Hong-Yu

Molecular Plant, 02 March 2015, Vol.8(3), pp.489-492 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1674-2052 ; E-ISSN: 1752-9867 ; DOI: 10.1016/j.molp.2014.12.015

Toàn văn sẵn có

6
Effect of Thermal Conduction on Tribological Properties of Polytetrafluoroethylene Based Composites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Thermal Conduction on Tribological Properties of Polytetrafluoroethylene Based Composites

Xie, Ting ; Chen, Gang ; Yin, Yan Guo ; Jiao, Ming Hua ; Yu, Jian Wei ; Yan, Zhao Ming ; Xu, Zhen Xing

Advanced Materials Research, 10/2010, Vol.150-151, pp.655-658 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1662-8985 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.150-151.655

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...