skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracia, capacidades deliberativas e inclusión política juvenil: el caso de Baja California

Cheryl Álvarez-Torres ; Alejandro Monsiváis-Carrillo

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 01 January 2015, Vol.60(225), pp.1-41 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0185-1918 ; E-ISSN: 0185-1918

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracia, capacidades deliberativas e inclusión política juvenil: el caso de Baja California

Álvarez-Torres, Cheryl ; Monsiváis-Carrillo, Alejandro

Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 01 December 2015, Vol.60(225), pp.161-202 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0185-1918 ; E-ISSN: 0185-1918

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...