skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-commerce technology adoption: A Malaysian grocery SME retail sector study.(Report)

Kurnia, Sherah ; Choudrie, Jyoti ; Mahbubur, Rahim Md ; Alzougool, Basil

Journal of Business Research, 2015, Vol.68(9), p.1906(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-commerce technology adoption: A Malaysian grocery SME retail sector study

Kurnia, Sherah ; Choudrie, Jyoti ; Mahbubur, Rahim ; Alzougool, Basil

Journal of Business Research, Sep 2015, Vol.68(9), p.1906 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-commerce technology adoption a Malaysian grocery SME retail sector study

Kurnia, Sherah ; Choudrie, Jyoti ; Mahbubur, Rahim Md ; Alzougool, Basil

Journal of business research : JBR, 2015, Vol.68(9), pp. 1906-1918 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0148-2963

Toàn văn sẵn có

4
E-commerce technology adoption: A Malaysian grocery SME retail sector study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-commerce technology adoption: A Malaysian grocery SME retail sector study

Kurnia, Sherah ; Choudrie, Jyoti ; Mahbubur, Rahim Md ; Alzougool, Basil

Journal of Business Research, 09/2015, Vol.68(9), pp.1906-1918 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01482963 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.12.010

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-commerce technology adoption: A Malaysian grocery SME retail sector study

Kurnia, Sherah ; Choudrie, Jyoti ; Mahbubur, Rahim Md ; Alzougool, Basil

Journal of Business Research, September 2015, Vol.68(9), pp.1906-1918 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2014.12.010

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...