skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women, motherhood, and contemporary Serbian nationalism

Bracewell, Wendy

Women's Studies International Forum, Jan-April, 1996, Vol.19(1-2), p.25(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-5395

Toàn văn sẵn có

2
Women, motherhood, and contemporary Serbian nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women, motherhood, and contemporary Serbian nationalism

Bracewell, Wendy

Women's Studies International Forum, 1/1996, Vol.19(1-2), pp.25-33 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02775395 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0277-5395(95)00061-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women, motherhood, and contemporary Serbian nationalism

Bracewell, Wendy

Women's Studies International Forum, 1996, Vol.19(1), pp.25-33 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/0277-5395(95)00061-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...