skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of bacterial contaminants and hybrid sequences in the genome of the kelp Saccharina japonica using Taxoblast

Dittami, Simon M ; Corre, Erwan; Morrison, Hilary (editor)

PeerJ, 2017, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.4073 ; PMCID: 5695246 ; PMID: 29158994

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of bacterial contaminants and hybrid sequences in the genome of the kelp using Taxoblast

Dittami, Simon M ; Corre, Erwan

PeerJ, 2017, Vol.5, pp.e4073 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 2167-8359 ; PMID: 29158994 Version:1 ; DOI: 10.7717/peerj.4073

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of bacterial contaminants and hybrid sequences in the genome of the kelp Saccharina japonica using Taxoblast

Simon M. Dittami ; Erwan Corre

PeerJ, 01 November 2017, Vol.5, p.e4073 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.4073

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of bacterial contaminants and hybrid sequences in the genome of the kelp Saccharina japonica using Taxoblast

Dittami, Simon ; Corre, Erwan; Hal-Upmc, Gestionnaire (Editor)

PeerJ, 17 November 2017, Vol.5, p.e4073 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2167-8359 ; E-ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.4073

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detection of bacterial contaminants and hybrid sequences in the genome of the kelp Saccharina japonica using Taxoblast

Dittami, Simon ; Corre, Erwan

PeerJ, Nov 17, 2017 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.7717/peerj.4073

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...