skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Game On, Science - How Video Game Technology May Help Biologists Tackle Visualization Challenges

Lv, Zhihan ; Tek, Alex ; Empereur-Mot, Charly ; Chavent, Matthieu ; Baaden, Marc

PLoS One, Mar 2013, p.e57990 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0057990

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Game On, Science - How Video Game Technology May Help Biologists Tackle Visualization Challenges.(Research Article)

Lv, Zhihan ; Tek, Alex ; Da Silva, Franck ; Empereur-Mot, Charly ; Chavent, Matthieu ; Baaden, Marc

PLoS ONE, March 6, 2013, Vol.8(3), p.e57990 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0057990

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Game On, Science - How Video Game Technology May Help Biologists Tackle Visualization Challenges.(Research Article)

Lv, Zhihan ; Tek, Alex ; Da Silva, Franck ; Empereur - Mot, Charly ; Chavent, Matthieu ; Baaden, Marc

PLoS ONE, March 6, 2013, Vol.8(3), p.e57990 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0057990

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Game On, Science - How Video Game Technology May Help Biologists Tackle Visualization Challenges

Lv, Zhihan ; Tek, Alex ; Da Silva, Franck ; Empereur-Mot, Charly ; Chavent, Matthieu ; Baaden, Marc; Taylor, Paul (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0057990 ; PMCID: 3590297 ; PMID: 23483961

Toàn văn sẵn có

5
Game On, Science - How Video Game Technology May Help Biologists Tackle Visualization Challenges
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Game On, Science - How Video Game Technology May Help Biologists Tackle Visualization Challenges

Lv, Zhihan ; Tek, Alex ; Da Silva, Franck ; Empereur-Mot, Charly ; Chavent, Matthieu ; Baaden, Marc; Taylor, Paul

PLoS ONE, 3/6/2013, Vol.8(3), p.e57990 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0057990

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Game on, science - how video game technology may help biologists tackle visualization challenges

Lv, Zhihan ; Tek, Alex ; Da Silva, Franck ; Empereur-Mot, Charly ; Chavent, Matthieu ; Baaden, Marc

PloS one, 2013, Vol.8(3), pp.e57990 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23483961 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0057990

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Game on, science - how video game technology may help biologists tackle visualization challenges

Zhihan Lv ; Alex Tek ; Franck Da Silva ; Charly Empereur-Mot ; Matthieu Chavent ; Marc Baaden

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(3), p.e57990 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0057990

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Game on, science - how video game technology may help biologists tackle visualization challenges

Lv, Zhihan ; Tek, Alex ; Da Silva, Franck ; Empereur-Mot, Charly ; Chavent, Matthieu ; Baaden, Marc

PLoS ONE, 30 November 2012, Vol.8(3), pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0057990

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...