skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST: A Virtual Peg Transfer Task in Gynecologic Surgeons

Awtrey, Christopher ; Chellali, Amine ; Schwaitzberg, Steven ; De, Suvranu ; Jones, Daniel ; Cao, Caroline

Journal of minimally invasive gynecology, 2015, Vol.22(7), pp.1271-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1553-4669 ; PMID: 26216094 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jmig.2015.07.015

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST: A Virtual Peg Transfer Task in Gynecologic Surgeons

Awtrey, Christopher ; Chellali, Amine ; Schwaitzberg, Steven ; De, Suvranu ; Jones, Daniel ; Cao, Caroline

The Journal of Minimally Invasive Gynecology, 2015, Vol.22(7), p.1271(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-4650 ; DOI: 10.1016/j.jmig.2015.07.015

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST: A Virtual Peg Transfer Task in Gynecologic Surgeons

Awtrey, Christopher ; Chellali, Amine ; Schwaitzberg, Steven ; De, Suvranu ; Jones, Daniel ; Cao, Caroline

The Journal of Minimally Invasive Gynecology, November-December 2015, Vol.22(7), pp.1271-1277 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 1553-4650 ; DOI: 10.1016/j.jmig.2015.07.015

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST: A Virtual Peg Transfer Task inGynecologic Surgeons

Awtrey, Christopher ; Chellali, Amine ; Schwaitzberg, Steven D ; De, Suvranu ; Jones, Daniel B ; Cao, Caroline G. L

Journal of Minimally Invasive Gynecology, 30 April 2015, Vol.22(7), pp.1271--1277 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1553-4650 ; E-ISSN: 1553-4669 ; DOI: 10.1016/j.jmig.2015.07.015

Toàn văn không sẵn có

5
Validation of the VBLaST: A Virtual Peg Transfer Task in Gynecologic Surgeons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST: A Virtual Peg Transfer Task in Gynecologic Surgeons

Awtrey, Christopher ; Chellali, Amine ; Schwaitzberg, Steven ; De, Suvranu ; Jones, Daniel ; Cao, Caroline

Journal of Minimally Invasive Gynecology, 11/2015, Vol.22(7), pp.1271-1277 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 15534650 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmig.2015.07.015

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the VBLaST: A Virtual Peg Transfer Task in Gynecologic Surgeons

Awtrey, Christopher ; Chellali, Amine ; Schwaitzberg, Steven ; De, Suvranu ; Jones, Daniel ; Cao, Caroline; Chellali, Amine (Editor)

Journal of Minimally Invasive Gynecology, November 2015, Vol.22(7), pp.1271--1277 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1553-4650 ; E-ISSN: 1553-4669 ; DOI: 10.1016/j.jmig.2015.07.015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...