skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Recovery capabilities of Xenopus laevis after exposure to Cadmium and Zinc
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovery capabilities of Xenopus laevis after exposure to Cadmium and Zinc

Mouchet, F. ; Teaniniuraitemoana, V. ; Baudrimont, M. ; Daffe, G. ; Gauthier, L. ; Gonzalez, P.

Chemosphere, 11/2015, Vol.139, C, pp.117-125 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00456535 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.05.103

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovery capabilities of Xenopus laevis after exposure to Cadmium and Zinc

Mouchet, F ; Teaniniuraitemoana, V ; Baudrimont, M ; Daffe, G ; Gauthier, L ; Gonzalez, P

Chemosphere, November 2015, Vol.139, pp.117-125 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.05.103

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovery capabilities of Xenopus laevis after exposure to Cadmium and Zinc

Mouchet, F ; Teaniniuraitemoana, V ; Baudrimont, M ; Daffe, G ; Gauthier, L ; Gonzalez, P

Chemosphere, November 2015, Vol.139, pp.117-25 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 26073702 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.05.103

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...