skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitously expressed Human Beta Defensin 1 (hBD1) forms bacteria-entrapping nets in a redox dependent mode of action

Raschig, Judith ; Mailänder-Sánchez, Daniela ; Berscheid, Anne ; Berger, Jürgen ; Strömstedt, Adam A ; Courth, Lioba F ; Malek, Nisar P ; Brötz-Oesterhelt, Heike ; Wehkamp, Jan; Monack, Denise M. (editor)

PLoS Pathogens, 2017, Vol.13(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1006261 ; PMCID: 5376342 ; PMID: 28323883

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitously expressed Human Beta Defensin 1 (hBD1) forms bacteria-entrapping nets in a redox dependent mode of action.(Research Article)(Report)

Raschig, Judith ; Mailander-Sanchez, Daniela ; Berscheid, Anne ; Berger, Jurgen ; Stromstedt, Adam A. ; Courth, Lioba F. ; Malek, Nisar P. ; Brotz-Oesterhelt, Heike ; Wehkamp, Jan

PLoS Pathogens, March 21, 2017, Vol.13(3), p.e1006261 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-7366 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1006261

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitously expressed Human Beta Defensin 1 (hBD1) forms bacteria-entrapping nets in a redox dependent mode of action.(Research Article)(Report)

Raschig, Judith ; Mailander - Sanchez, Daniela ; Berscheid, Anne ; Berger, Jurgen ; Stromstedt, Adam A. ; Courth, Lioba F. ; Malek, Nisar P. ; Brotz - Oesterhelt, Heike ; Wehkamp, Jan

PLoS Pathogens, March 21, 2017, Vol.13(3), p.e1006261 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-7366 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1006261

Toàn văn sẵn có

4
Ubiquitously expressed Human Beta Defensin 1 (hBD1) forms bacteria-entrapping nets in a redox dependent mode of action
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitously expressed Human Beta Defensin 1 (hBD1) forms bacteria-entrapping nets in a redox dependent mode of action

Raschig, Judith ; Mailänder-Sánchez, Daniela ; Berscheid, Anne ; Berger, Jürgen ; Strömstedt, Adam A. ; Courth, Lioba F. ; Malek, Nisar P. ; Brötz-Oesterhelt, Heike ; Wehkamp, Jan; Monack, Denise M.

PLOS Pathogens, 3/21/2017, Vol.13(3), p.e1006261 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1006261

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitously expressed Human Beta Defensin 1 (hBD1) forms bacteria-entrapping nets in a redox dependent mode of action

Raschig, Judith ; Mailänder-Sánchez, Daniela ; Berscheid, Anne ; Berger, Jürgen ; Strömstedt, Adam A ; Courth, Lioba F ; Malek, Nisar P ; Brötz-Oesterhelt, Heike ; Wehkamp, Jan

PLoS pathogens, March 2017, Vol.13(3), pp.e1006261 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1553-7374 ; PMID: 28323883 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1006261

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitously expressed Human Beta Defensin 1 (hBD1) forms bacteria-entrapping nets in a redox dependent mode of action

Raschig, Judith ; Mailänder-Sánchez, Daniela ; Berscheid, Anne ; Berger, Jürgen ; Strömstedt, Adam ; Courth, Lioba ; Malek, Nisar ; Brötz-Oesterhelt, Heike ; Wehkamp, Jan

PLoS Pathogens, Mar 2017, Vol.13(3) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15537366 ; E-ISSN: 15537374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1006261

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitously expressed Human Beta Defensin 1 (hBD1) forms bacteria-entrapping nets in a redox dependent mode of action

Judith Raschig ; Daniela Mailänder-Sánchez ; Anne Berscheid ; Jürgen Berger ; Adam A Strömstedt ; Lioba F Courth ; Nisar P Malek ; Heike Brötz-Oesterhelt ; Jan Wehkamp

PLoS Pathogens, 01 March 2017, Vol.13(3), p.e1006261 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1553-7366 ; E-ISSN: 1553-7374 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1006261

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubiquitously expressed Human Beta Defensin 1 (hBD1) forms bacteria-entrapping nets in a redox dependent mode of action

Raschig, Judith ; Mailaender-Sanchez, Daniela ; Berscheid, Anne ; Berger, Juergen ; Strömstedt, Adam A. ; Courth, Lioba F. ; Malek, Nisar P. ; Broetz-Oesterhelt, Heike ; Wehkamp, Jan

PLoS Pathogens, 2017, Vol.13(3) [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1553-7366 ; ISSN: 1553-7374 ; ISSN: 1553-7366 ; ISSN: 1553-7374 ; PMID: 28323883 ; DOI: 10.1371/journal.ppat.1006261

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...