skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of Mason Gully (H5): The second recovered fall from the Desert Fireball Network

Dyl, Kathryn A. ; Benedix, Gretchen K. ; Bland, Phil A. ; Friedrich, Jon M. ; Spurný, Pavel ; Towner, Martin C. ; O' Keefe, Mary Claire ; Howard, Kieren ; Greenwood, Richard ; Macke, Robert J. ; Britt, Daniel T. ; Halfpenny, Angela ; Thostenson, James O. ; Rudolph, Rebecca A. ; Rivers, Mark L. ; Bevan, Alex W. R.

Meteoritics & Planetary Science, March 2016, Vol.51(3), pp.596-613 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1086-9379 ; E-ISSN: 1945-5100 ; DOI: 10.1111/maps.12605

Toàn văn sẵn có

2
Characterization of Mason Gully (H5): The second recovered fall from the Desert Fireball Network
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of Mason Gully (H5): The second recovered fall from the Desert Fireball Network

Dyl, Kathryn A. ; Benedix, Gretchen K. ; Bland, Phil A. ; Friedrich, Jon M. ; Spurný, Pavel ; Towner, Martin C. ; O'Keefe, Mary Claire ; Howard, Kieren ; Greenwood, Richard ; Macke, Robert J. ; Britt, Daniel T. ; Halfpenny, Angela ; Thostenson, James O. ; Rudolph, Rebecca A. ; Rivers, Mark L. ; Bevan, Alex W. R.

Meteoritics & Planetary Science, 03/2016, Vol.51(3), pp.596-613 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/maps.12605

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of Mason Gully (H5): The second recovered fall from the Desert Fireball Network.(Report)

Dyl, Kathryn A. ; Benedix, Gretchen K. ; Bland, Phil A. ; Friedrich, Jon M. ; Spurna1 ; Towner, Martin C. ; O'Keefe, Mary Claire ; Howard, Kieren ; Greenwood, Richard ; Macke, Robert J. ; Britt, Daniel T. ; Halfpenny, Angela ; Thostenson, James O. ; Rudolph, Rebecca A. ; Rivers, Mark L. ; Bevan, Alex W. R.

Meteoritics & Planetary Science, 2016, Vol.51(3), p.596(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1086-9379 ; DOI: 10.1111/maps.12605

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of Mason Gully (H5): The second recovered fall from the Desert Fireball Network

Dyl, Kathryn A ; Benedix, Gretchen K ; Bland, Phil A ; Friedrich, Jon M ; Spurny, Pavel ; Towner, Martin C ; O ; Keefe, Mary Claire ; Howard, Kieren ; Greenwood, Richard ; Macke, Robert J ; Britt, Daniel T ; Halfpenny, Angela ; Thistenson, James O ; Rudolph, Rebecca A ; Rivers, Mark L ; Bevan, Alex W.R; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Meteorit. Planet Sci, 15 July 2016, Vol.51(3) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 1945-5100 ; E-ISSN: 1945-5100 ; DOI: 10.1111/maps.12605

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of Mason Gully (H5): The second recovered fall from the Desert Fireball Network

Dyl, Kathryn A ; Benedix, Gretchen K ; Bland, Phil A ; Friedrich, Jon M ; Spurný, Pavel ; Towner, Martin C ; O'Keefe, Mary Claire ; Howard, Kieren ; Greenwood, Richard ; Macke, Robert J ; Britt, Daniel T ; Halfpenny, Angela ; Thostenson, James O ; Rudolph, Rebecca A ; Rivers, Mark L ; Bevan, Alex W. R

Meteoritics and Planetary Science, 17 February 2016, Vol.51(3) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 1086-9379 ; E-ISSN: 1945-5100 ; DOI: 10.1111/maps.12605

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...