skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teoria democrática contemporânea modelo democrático competitivo e modelo democrático popular

Denisson Silva ; Ranulfo Paranhos ; Gabriel Setti ; Willber Nascimento

Em Tese, 01 June 2013, Vol.10(1), pp.1-27 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1806-5023 ; DOI: 10.5007/1806-5023.2013v10n1p1

Toàn văn sẵn có

2
Teoria democrática contemporânea modelo democrático competitivo e modelo democrático popular
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teoria democrática contemporânea modelo democrático competitivo e modelo democrático popular

Silva, Denisson ; Paranhos, Ranulfo ; Setti, Gabriel ; Nascimento, Willber

Em Tese, 06/14/2013, Vol.10(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1806-5023 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5007/1806-5023.2013v10n1p1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...