skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporary Protection and Technology Adoption: Evidence from the Napoleonic Blockade

Juhász, Réka

The American Economic Review, Nov 2018, Vol.108(11), pp.3339-3376 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981 ; DOI: 10.1257/aer.20151730

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporary Protection and Technology Adoption: Evidence from the Napoleonic Blockade †

Juhász, Réka

American Economic Review, 2018, Vol.108(11), pp.3339-3376 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.20151730

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporary Protection and Technology Adoption: Evidence from the Napoleonic Blockade

Juhasz, Reka

American Economic Review, 2018, Vol.108(11), pp.3339-3376 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporary protection and technology adoption evidence from the Napoleonic Blockade

Juhász, Réka

The American economic review, 2018, Vol.108(11), pp. 3339-3376 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

5
Temporary Protection and Technology Adoption: Evidence from the Napoleonic Blockade
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Temporary Protection and Technology Adoption: Evidence from the Napoleonic Blockade

Juhász, Réka

American Economic Review, 11/2018, Vol.108(11), pp.3339-3376 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association (via CrossRef)

ISSN: 0002-8282 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1257/aer.20151730

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...