skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carwash water reclamation in Kuwait.(Author abstract)

Al - Odwani, A. ; Ahmed, M. ; Bou - Hamad, S.

Desalination, Feb 5, 2007, Vol.206(1-3), p.17(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

2
Carwash water reclamation in Kuwait
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carwash water reclamation in Kuwait

Al-Odwani, A. ; Ahmed, M. ; Bou-Hamad, S.

Desalination, 2/2007, Vol.206(1-3), pp.17-28 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00119164 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2006.03.560

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carwash water reclamation in Kuwait

Al-Odwani, A ; Ahmed, M ; Bou-Hamad, S

Desalination, 2007, Vol.206(1), pp.17-28 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0011-9164 ; E-ISSN: 1873-4464 ; DOI: 10.1016/j.desal.2006.03.560

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...