skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does biodiversity protect humans against infectious disease?(Report)(Author abstract)

Wood, Chelsea L. ; Lafferty, Kevin D. ; Deleo, Giulio ; Young, Hillary S. ; Hudson, Peter J. ; Kuris, Armand M.

Ecology, April, 2014, Vol.95(4), p.817(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0012-9658

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does biodiversity protect humans against infectious disease?(Author abstract)

Wood, Chelsea L. ; Lafferty, Kevin D. ; Deleo, Giulio ; Young, Hillary S. ; Hudson, Peter J. ; Kuris, Armand M.

Ecology, April, 2014, Vol.95(4), p.817(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0012-9658

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does biodiversity protect humans against infectious disease?

Wood, Chelsea L. ; Lafferty, Kevin D. ; Deleo, Giulio ; Young, Hillary S. ; Hudson, Peter J. ; Kuris, Armand M.

Ecology, April 2014, Vol.95(4), pp.817-832 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0012-9658 ; E-ISSN: 1939-9170 ; DOI: 10.1890/13-1041.1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does biodiversity protect humans against infectious disease?

Wood, Chelsea L. ; Lafferty, Kevin D. ; Deleo, Giulio ; Young, Hillary S. ; Hudson, Peter J. ; Kuris, Armand M.

Ecology, 1 April 2014, Vol.95(4), pp.817-832 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00129658 ; E-ISSN: 19399170

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does biodiversity protect humans against infectious disease?

Wood , Chelsea L. ; Kevin D. Lafferty ; Giulio Deleo ; Hillary S. Young ; Peter J. Hudson ; Armand M. Kuris

Ecology, 2014, Vol.95(4), pp.817-832 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0012-9658

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does biodiversity protect humans against infectious disease?

Wood, Chelsea L. ; Lafferty, Kevin D. ; Deleo, Giulio ; Young, Hillary S. ; Hudson, Peter J. ; Kuris, Armand M.

Ecology, 1 April 2014, Vol.95(4), pp.817-832 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00129658 ; E-ISSN: 19399170

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does biodiversity protect humans against infectious disease?

Wood, Chelsea L. ; Lafferty, Kevin D. ; Deleo, Giulio ; Young, Hillary S. ; Hudson, Peter J. ; Kuris, Armand M.

Ecology, 1 April 2014, Vol.95(4), pp.817-832 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00129658 ; E-ISSN: 19399170

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does biodiversity protect humans against infectious disease?

Wood, Chelsea L. ; Lafferty, Kevin D. ; Deleo, Giulio ; Young, Hillary S. ; Hudson, Peter J. ; Kuris, Armand M.

Ecology, 1 April 2014, Vol.95(4), pp.817-832 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00129658 ; E-ISSN: 19399170

Toàn văn sẵn có

9
Does biodiversity protect humans against infectious disease?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does biodiversity protect humans against infectious disease?

Wood, Chelsea L. ; Lafferty, Kevin D. ; Deleo, Giulio ; Young, Hillary S. ; Hudson, Peter J. ; Kuris, Armand M.

Ecology, 04/2014, Vol.95(4), pp.817-832 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0012-9658 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1890/13-1041.1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does biodiversity protect humans against infectious disease?

Wood, Chelsea L ; Lafferty, Kevin D ; Deleo, Giulio ; Young, Hillary S ; Hudson, Peter J ; Kuris, Armand M

Ecology, April 2014, Vol.95(4), pp.817-32 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0012-9658 ; PMID: 24933803 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...