skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of human artistic creativity.(Report)

Morriss - Kay, Gillian M.

Journal of Anatomy, Feb, 2010, Vol.216(2), p.158(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-8782

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of human artistic creativity

Morriss‐Kay, Gillian M.

Journal of Anatomy, February 2010, Vol.216(2), pp.158-176 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0021-8782 ; E-ISSN: 1469-7580 ; DOI: 10.1111/j.1469-7580.2009.01160.x

Toàn văn sẵn có

3
The evolution of human artistic creativity
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of human artistic creativity

Morriss-Kay, Gillian M.

Journal of Anatomy, 02/2010, Vol.216(2), pp.158-176 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 00218782 ; E-ISSN: 14697580 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7580.2009.01160.x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of human artistic creativity

Morriss-Kay, Gillian M

Journal of anatomy, February 2010, Vol.216(2), pp.158-76 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1469-7580 ; PMID: 19900185 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1469-7580.2009.01160.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...