skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating input device usability as a function of task difficulty in a tracking task

Rupp, Michael A ; Oppold, Paul ; Mcconnell, Daniel S

Ergonomics, 2015, Vol.58(5), pp.722-35 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1366-5847 ; PMID: 25555125 Version:1 ; DOI: 10.1080/00140139.2014.988755

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating input device usability as a function of task difficulty in a tracking task

Rupp, Michael A ; Oppold, Paul ; Mcconnell, Daniel S

Ergonomics, 04 May 2015, Vol.58(5), pp.722-735 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139.2014.988755

Toàn văn không sẵn có

3
Evaluating input device usability as a function of task difficulty in a tracking task
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating input device usability as a function of task difficulty in a tracking task

Rupp, Michael A. ; Oppold, Paul ; Mcconnell, Daniel S.

Ergonomics, 05/04/2015, Vol.58(5), pp.722-735 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00140139.2014.988755

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...