skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resenha internacional: Educação e(m) democracia

Jerónimo, Patrícia

Revista de Direito Sanitário, 01 March 2016, Vol.17(1), pp.258-261 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1516-4179 ; E-ISSN: 2316-9044 ; DOI: 10.11606/issn.2316-9044.v17i1p258-261

Toàn văn sẵn có

2
Resenha internacional: Educação e(m) democracia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resenha internacional: Educação e(m) democracia

Jerónimo, Patrícia

Revista de Direito Sanitário, 06/30/2016, Vol.17(1), p.258 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1516-4179 ; E-ISSN: 2316-9044 ; DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9044.v17i1p258-261

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...