skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The missionary roots of liberal democracy.(Author abstract)

Woodberry, Robert D.

American Political Science Review, May, 2012, Vol.106(2), p.244(31) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Missionary Roots of Liberal Democracy

Woodberry, Robert D

American Political Science Review, 2012, Vol.106(2), pp.244-274 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: 10.1017/S0003055412000093

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Missionary Roots of Liberal Democracy

Woodberry, Robert D.

The American Political Science Review, 1 May 2012, Vol.106(2), pp.244-274 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Missionary Roots of Liberal Democracy

Woodberry, Robert

The American Political Science Review, May 2012, Vol.106(2), pp.244-274 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00030554 ; DOI: 10.1017/S0003055412000093

Toàn văn sẵn có

5
The Missionary Roots of Liberal Democracy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Missionary Roots of Liberal Democracy

Woodberry, Robert D.

American Political Science Review, 05/2012, Vol.106(2), pp.244-274 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055412000093

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...