skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertically aligned and ordered hematite hierarchical columnar arrays for applications in field-emission, superhydrophilicity, and photocatalysis

Li, Liang ; Koshizaki, Naoto

Journal of Materials Chemistry, 2010 [Tạp chí có phản biện]

Royal Society of Chemistry

ISSN: 0959-9428 ; E-ISSN: 1364-5501 ; DOI: 10.1039/b922322c

Toàn văn sẵn có

2
Vertically aligned and ordered hematite hierarchical columnar arrays for applications in field-emission, superhydrophilicity, and photocatalysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertically aligned and ordered hematite hierarchical columnar arrays for applications in field-emission, superhydrophilicity, and photocatalysis

Li, Liang ; Koshizaki, Naoto

Journal of Materials Chemistry, 2010, Vol.20(15), p.2972 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0959-9428 ; E-ISSN: 1364-5501 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/b922322c

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...