skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transparency and Control in Email Communication: The More the Supervisor is Put in cc the Less Trust is Felt

Haesevoets, Tessa ; De Cremer, David ; Mcguire, Jack ; Yang, Yu

Journal of Business Ethics, Jun 2019, pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697 ; DOI: 10.1007/s10551-019-04220-w

Toàn văn sẵn có

2
Transparency and Control in Email Communication: The More the Supervisor is Put in cc the Less Trust is Felt
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transparency and Control in Email Communication: The More the Supervisor is Put in cc the Less Trust is Felt

Haesevoets, Tessa ; De Cremer, David ; De Schutter, Leander ; Mcguire, Jack ; Yang, Yu ; Jian, Xie ; Van Hiel, Alain

Journal of Business Ethics, 6/6/2019 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10551-019-04220-w

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...