skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What’s in an App? Investigating the Moral Struggles Behind a Sharing Economy Device

Mercier-Roy, Mireille ; Mailhot, Chantale

Journal of Business Ethics, Nov 2019, Vol.159(4), pp.977-996 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697 ; DOI: 10.1007/s10551-019-04207-7

Toàn văn sẵn có

2
What’s in an App? Investigating the Moral Struggles Behind a Sharing Economy Device
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What’s in an App? Investigating the Moral Struggles Behind a Sharing Economy Device

Mercier-Roy, Mireille ; Mailhot, Chantale

Journal of Business Ethics, 6/5/2019 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10551-019-04207-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...