skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Understanding and Addressing Unique Needs of Diabetes in Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding and Addressing Unique Needs of Diabetes in Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders

King, G. L. ; Mcneely, M. J. ; Thorpe, L. E. ; Mau, M. L. M. ; Ko, J. ; Liu, L. L. ; Sun, A. ; Hsu, W. C. ; Chow, E. A.

Diabetes Care, 05/01/2012, Vol.35(5), pp.1181-1188 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0149-5992 ; E-ISSN: 1935-5548 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2337/dc12-0210

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding and Addressing Unique Needs of Diabetes in Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders

King, George ; Mcneely, Marguerite ; Thorpe, Lorna ; Mau, Marjorie ; Ko, Jocelyn ; Liu, Lenna L. ; Sun, Angela ; Hsu, William ; Chow, Edward

Diabetes care, 2012, Vol.35(5), pp.1181-1188 [Tạp chí có phản biện]

Fundación Dialnet

ISSN: 0149-5992

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding and addressing unique needs of diabetes in Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders.(REVIEW: Reviews/Consensus Reports/ADA Statements)

King, George L. ; Mcneely, Marguerite J. ; Thorpe, Lorna E. ; Mau, Marjorie L.M. ; Ko, Jocelyn ; Liu, Lenna L. ; Sun, Angela ; Hsu, William C. ; Chow, Edward A.

Diabetes Care, 2012, Vol.35(5), p.1181(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0149-5992

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding and Addressing Unique Needs of Diabetes in Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders

King, George L ; Mcneely, Marguerite J ; Thorpe, Lorna E ; Mau, Marjorie L.M ; Ko, Jocelyn ; Liu, Lenna L ; Sun, Angela ; Hsu, William C ; Chow, Edward A

Diabetes Care, 2012, Vol.35(5), p.1181-1188 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0149-5992 ; E-ISSN: 1935-5548 ; DOI: 10.2337/dc12-0210 ; PMCID: 3329823 ; PMID: 22517939

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding and addressing unique needs of diabetes in Asian Americans, native Hawaiians, and Pacific Islanders

King, George L ; Mcneely, Marguerite J ; Thorpe, Lorna E ; Mau, Marjorie L M ; Ko, Jocelyn ; Liu, Lenna L ; Sun, Angela ; Hsu, William C ; Chow, Edward A

Diabetes care, May 2012, Vol.35(5), pp.1181-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1935-5548 ; PMID: 22517939 Version:1 ; DOI: 10.2337/dc12-0210

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...