skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy, safety, and tolerability of dolutegravir-rilpivirine for the maintenance of virological suppression in adults with HIV-1: phase 3, randomised, non-inferiority SWORD-1 and SWORD-2 studies

Llibre, Josep M ; Hung, Chien-Ching ; Brinson, Cynthia ; Castelli, Francesco ; Girard, Pierre-Marie ; Kahl, Lesley P ; Blair, Elizabeth A ; Angelis, Kostas ; Wynne, Brian ; Vandermeulen, Kati ; Underwood, Mark ; Smith, Kim ; Gartland, Martin ; Aboud, Michael

The Lancet, 03 March 2018, Vol.391(10123), pp.839-849 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)33095-7

Toàn văn sẵn có

2
Efficacy, safety, and tolerability of dolutegravir-rilpivirine for the maintenance of virological suppression in adults with HIV-1: phase 3, randomised, non-inferiority SWORD-1 and SWORD-2 studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy, safety, and tolerability of dolutegravir-rilpivirine for the maintenance of virological suppression in adults with HIV-1: phase 3, randomised, non-inferiority SWORD-1 and SWORD-2 studies

Llibre, Josep M ; Hung, Chien-Ching ; Brinson, Cynthia ; Castelli, Francesco ; Girard, Pierre-Marie ; Kahl, Lesley P ; Blair, Elizabeth A ; Angelis, Kostas ; Wynne, Brian ; Vandermeulen, Kati ; Underwood, Mark ; Smith, Kim ; Gartland, Martin ; Aboud, Michael

The Lancet, 03/2018, Vol.391(10123), pp.839-849 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01406736 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)33095-7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficacy, safety, and tolerability of dolutegravir-rilpivirine for the maintenance of virological suppression in adults with HIV-1: phase 3, randomised, non-inferiority SWORD-1 and SWORD-2 studies

Llibre, Josep M ; Hung, Chien-Ching ; Brinson, Cynthia ; Castelli, Francesco ; Girard, Pierre-Marie ; Kahl, Lesley P ; Blair, Elizabeth A ; Angelis, Kostas ; Wynne, Brian ; Vandermeulen, Kati ; Underwood, Mark ; Smith, Kim ; Gartland, Martin ; Aboud, Michael

Lancet (London, England), 03 March 2018, Vol.391(10123), pp.839-849 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-547X ; PMID: 29310899 Version:1 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)33095-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...