skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computed Tomographically Guided Injection of Cyanoacrylate in Association With Preoperative Radioguided Occult Lesion Localization of Ground-Glass Opacities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computed Tomographically Guided Injection of Cyanoacrylate in Association With Preoperative Radioguided Occult Lesion Localization of Ground-Glass Opacities

Tyng, Chiang J. ; Nogueira, Victor Hugo V. ; Bitencourt, Almir G.V. ; Santos, Luiz Carlos M. ; Souza, Thiago Vinícius P. ; Zilio, Marcelo B. ; Barbosa, Paula N.V.P. ; Lima, Eduardo N.P. ; Gross, Jefferson L. ; Chojniak, Rubens

The Annals of Thoracic Surgery, 05/2015, Vol.99(5), pp.1838-1840 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00034975 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.athoracsur.2015.01.043

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computed Tomographically Guided Injection of Cyanoacrylate in Association With Preoperative Radioguided Occult Lesion Localization of Ground-Glass Opacities

Tyng, Chiang J ; Nogueira, Victor Hugo V ; Bitencourt, Almir G.V ; Santos, Luiz Carlos M ; Souza, Thiago Vinícius P ; Zilio, Marcelo B ; Barbosa, Paula N.V.P ; Lima, Eduardo N.P ; Gross, Jefferson L ; Chojniak, Rubens

The Annals of Thoracic Surgery, May 2015, Vol.99(5), pp.1838-1840 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/j.athoracsur.2015.01.043

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computed tomographically guided injection of cyanoacrylate in association with preoperative radioguided occult lesion localization of ground-glass opacities

Tyng, Chiang J ; Nogueira, Victor Hugo V ; Bitencourt, Almir G V ; Santos, Luiz Carlos M ; Souza, Thiago Vinícius P ; Zilio, Marcelo B ; Barbosa, Paula N V P ; Lima, Eduardo N P ; Gross, Jefferson L ; Chojniak, Rubens

The Annals of thoracic surgery, 2015, Vol.99(5), pp.1838-40 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1552-6259 ; PMID: 25952230 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.athoracsur.2015.01.043

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computed Tomographically Guided Injection of Cyanoacrylate in Association With Preoperative Radioguided Occult Lesion Localization of Ground-Glass Opacities

Annals of Thoracic Surgery, 2015, Vol.99(5), p.1838(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-4975 ; DOI: 10.1016/j.athoracsur.2015.01.043

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...