skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic Biology Open Language Visual (SBOL Visual) Version 2.0

Cox, Robert Sidney ; Madsen, Curtis ; Mclaughlin, James ; Nguyen, Tramy ; Roehner, Nicholas ; Bartley, Bryan ; Bhatia, Swapnil ; Bissell, Mike ; Clancy, Kevin ; Gorochowski, Thomas ; Grünberg, Raik ; Luna, Augustin ; Le Novère, Nicolas ; Pocock, Matthew ; Sauro, Herbert ; Sexton, John T ; Stan, Guy-Bart ; Tabor, Jeffrey J ; Voigt, Christopher A ; Zundel, Zach ; Myers, Chris ; Beal, Jacob ; Wipat, Anil

Journal of Integrative Bioinformatics, 2018, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1613-4516 ; DOI: 10.1515/jib-2017-0074 ; PMCID: 6167035 ; PMID: 29549707

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic Biology Open Language Visual (SBOL Visual) Version 2.0

Cox, Robert Sidney ; Madsen, Curtis ; Mclaughlin, James ; Nguyen, Tramy ; Roehner, Nicholas ; Bartley, Bryan ; Bhatia, Swapnil ; Bissell, Mike ; Clancy, Kevin ; Gorochowski, Thomas ; Grünberg, Raik ; Luna, Augustin ; Le Novère, Nicolas ; Pocock, Matthew ; Sauro, Herbert ; Sexton, John T ; Stan, Guy-Bart ; Tabor, Jeffrey J ; Voigt, Christopher A ; Zundel, Zach ; Myers, Chris ; Beal, Jacob ; Wipat, Anil

Journal of integrative bioinformatics, 19 March 2018, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1613-4516 ; PMID: 29549707 Version:1 ; DOI: 10.1515/jib-2017-0074

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic Biology Open Language Visual (SBOL Visual) Version 2.0

Cox Robert Sidney ; Madsen Curtis ; Mclaughlin James ; Nguyen Tramy ; Roehner Nicholas ; Bartley Bryan ; Bhatia Swapnil ; Bissell Mike ; Clancy Kevin ; Gorochowski Thomas ; Grünberg Raik ; Luna Augustin ; Le Novère Nicolas ; Pocock Matthew ; Sauro Herbert ; Sexton John T ; Stan Guy-Bart ; Tabor Jeffrey J ; Voigt Christopher A ; Zundel Zach ; Myers Chris ; Beal Jacob ; Wipat Anil

Journal of Integrative Bioinformatics, 01 March 2018, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1613-4516 ; DOI: 10.1515/jib-2017-0074

Toàn văn sẵn có

4
Synthetic Biology Open Language Visual (SBOL Visual) Version 2.0
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic Biology Open Language Visual (SBOL Visual) Version 2.0

Cox, Robert Sidney ; Madsen, Curtis ; Mclaughlin, James ; Nguyen, Tramy ; Roehner, Nicholas ; Bartley, Bryan ; Bhatia, Swapnil ; Bissell, Mike ; Clancy, Kevin ; Gorochowski, Thomas ; Grünberg, Raik ; Luna, Augustin ; Le Novère, Nicolas ; Pocock, Matthew ; Sauro, Herbert ; Sexton, John T. ; Stan, Guy-Bart ; Tabor, Jeffrey J. ; Voigt, Christopher A. ; Zundel, Zach ; Myers, Chris ; Beal, Jacob ; Wipat, Anil

Journal of Integrative Bioinformatics, 04/25/2018, 03/19/2018, Vol.15(1) [Tạp chí có phản biện]

Walter de Gruyter (via CrossRef)

E-ISSN: 1613-4516 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1515/jib-2017-0074

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthetic Biology Open Language Visual (SBOL Visual) Version 2.0

Cox, R ; Madsen, C ; Mclaughlin, J ; Nguyen, T ; Roehner, N ; Bartley, B ; Bhatia, S ; Bissell, M ; Clancy, K ; Gorochowski, T ; Grunberg, R ; Luna, A ; Le Novere, N ; Pocock, M ; Sauro, H ; Sexton, J ; Stan, G ; Tabor, J ; Voigt, C ; Zundel, Z ; Myers, C ; Beal, J ; Wipat, A; Engineering & Physical Science Research Council (EPSRC)

Journal of Integrative Bioinformatics, 19 March 2018 [Tạp chí có phản biện]

Spiral (Imperial College London)

ISSN: 1613-4516 DOI: 10.1515/jib-2017-0074

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...