skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effect of acupuncture on vascular biomarkers and psychological well-being of women undergoing IVF
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of acupuncture on vascular biomarkers and psychological well-being of women undergoing IVF

Phy, J.L. ; Orlando, J. ; Zhang, Y. ; Garos, S. ; Penrose, L. ; Prien, S. ; Huang, J.

Fertility and Sterility, 09/2017, Vol.108(3), S, pp.e302-e303 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00150282 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2017.07.894

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of acupuncture on vascular biomarkers and psychological well-being of women undergoing IVF

Phy, J.L ; Orlando, J ; Zhang, Y ; Garos, S ; Penrose, L ; Prien, S ; Huang, J

Fertility and Sterility, September 2017, Vol.108(3), pp.e302-e303 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2017.07.894

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...