skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in fish tissues/stomach contents in four marine wild commercially valuable fish species from the western continental shelf of South China Sea

Gu, Yang-Guang ; Lin, Qin ; Huang, Hong-Hui ; Wang, Liang-Gen ; Ning, Jia-Jia ; Du, Fei-Yan

Marine Pollution Bulletin, Jan 30, 2017, Vol.114(2), p.1125(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.10.040

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in fish tissues/stomach contents in four marine wild commercially valuable fish species from the western continental shelf of South China Sea

Gu, Yang-Guang ; Lin, Qin ; Huang, Hong-Hui ; Wang, Liang-Gen ; Ning, Jia-Jia ; Du, Fei-Yan

Marine Pollution Bulletin, 30 January 2017, Vol.114(2), pp.1125-1129 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.10.040

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in fish tissues/stomach contents in four marine wild commercially valuable fish species from the western continental shelf of South China Sea

Gu, Yang-Guang ; Lin, Qin ; Huang, Hong-Hui ; Wang, Liang-Gen ; Ning, Jia-Jia ; Du, Fei-Yan

Marine Pollution Bulletin, Jan 30, 2017, Vol.114(2), p.1125 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0025-326X ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.10.040

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in fish tissues/stomach contents in four marine wild commercially valuable fish species from the western continental shelf of South China Sea

Gu, Yang-Guang ; Lin, Qin ; Huang, Hong-Hui ; Wang, Liang-Gen ; Ning, Jia-Jia ; Du, Fei-Yan

Marine pollution bulletin, 30 January 2017, Vol.114(2), pp.1125-1129 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-3363 ; PMID: 27765407 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.10.040

Toàn văn sẵn có

5
Heavy metals in fish tissues/stomach contents in four marine wild commercially valuable fish species from the western continental shelf of South China Sea
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals in fish tissues/stomach contents in four marine wild commercially valuable fish species from the western continental shelf of South China Sea

Gu, Yang-Guang ; Lin, Qin ; Huang, Hong-Hui ; Wang, Liang-Gen ; Ning, Jia-Jia ; Du, Fei-Yan

Marine Pollution Bulletin, 01/2017, Vol.114(2), pp.1125-1129 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0025326X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.10.040

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...