skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural studies of ion permeation and [Ca.sup.2+] blockage of a bacterial channel mimicking the cyclic nucleotide-gated channel pore.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Derebe, Mehabaw G. ; Zeng, Weizhong ; Li, Yang ; Alam, Amer ; Jiang, Youxing

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 11, 2011, Vol.108(2), p.592(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural studies of ion permeation and Ca[superscript 2+] blockage of a bacterial channel mimicking the cyclic nucleotide-gated channel pore

Derebe, Mehabaw G.; Zeng, Weizhong; Li, Yang; Alam, Amer; Jiang, Youxing ;

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, Vol.108(2) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy, Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1013643108

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural studies of ion permeation and Ca²⁺ blockage of a bacterial channel mimicking the cyclic nucleotide-gated channel pore

Derebe, Mehabaw G. ; Zeng, Weizhong ; Li, Yang ; Alam, Amer ; Jiang, Youxing ; Miller, Christopher

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 11 January 2011, Vol.108(2), pp.592-597 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural studies of ion permeation and Ca²⁺ blockage of a bacterial channel mimicking the cyclic nucleotide-gated channel pore

Derebe , Mehabaw G. ; Zeng , Weizhong ; Li , Yang ; Alam , Amer ; Jiang , Youxing

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(2), pp.592-597 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural studies of ion permeation and Ca²⁺ blockage of a bacterial channel mimicking the cyclic nucleotide-gated channel pore

Derebe, Mehabaw G. ; Zeng, Weizhong ; Li, Yang ; Alam, Amer ; Jiang, Youxing ; Miller, Christopher

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 11 January 2011, Vol.108(2), pp.592-597 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

6
Structural studies of ion permeation and Ca2+ blockage of a bacterial channel mimicking the cyclic nucleotide-gated channel pore
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural studies of ion permeation and Ca2+ blockage of a bacterial channel mimicking the cyclic nucleotide-gated channel pore

Derebe, M. G. ; Zeng, W. ; Li, Y. ; Alam, A. ; Jiang, Y.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/11/2011, Vol.108(2), pp.592-597 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1013643108

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural studies of ion permeation and Ca2+ blockage of a bacterial channel mimicking the cyclic nucleotide-gated channel pore

Derebe, Mehabaw G ; Zeng, Weizhong ; Li, Yang ; Alam, Amer ; Jiang, Youxing

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 11 January 2011, Vol.108(2), pp.592-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21187429 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1013643108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...