skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial compensation/responsibility

Ooghe, Erwin

Theory and Decision, 2015, Vol.78(2), pp.305-317 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0040-5833 ; E-ISSN: 1573-7187 ; DOI: 10.1007/s11238-014-9423-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial compensation/responsibility

Ooghe, Erwin

Theory and decision : an international journal for multidisciplinary advances in decision science, 2015, Vol.78(2), pp. 305-317 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0040-5833

Toàn văn sẵn có

3
Partial compensation/responsibility
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial compensation/responsibility

Ooghe, Erwin

Theory and Decision, 2/2015, Vol.78(2), pp.305-317 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0040-5833 ; E-ISSN: 1573-7187 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11238-014-9423-6

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial compensation/responsibility

Ooghe, Erwin

Theory and Decision, Feb 2015, Vol.78(2), pp.305-317 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00405833 ; DOI: 10.1007/s11238-014-9423-6

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial compensation/responsibility.(Report)

Ooghe, Erwin

Theory and Decision, 2015, Vol.78(2), p.305(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0040-5833

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...