skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Google Scholar for journal impact factors and the h-index in nationwide publishing assessments in academia – siren songs and air-raid sirens

Péter Jacsó

Online Information Review, 2012, Vol.36(3), p.462-478 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521211241503

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Google Scholar for journal impact factors and the h-index in nationwide publishing assessments in academia - siren songs and air-raid sirens

Jacsó, Péter

Online Information Review, 15 June 2012, Vol.36(3), pp.462-478 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684521211241503

Toàn văn sẵn có

3
Using Google Scholar for journal impact factors and the h‐index in nationwide publishing assessments in academia – siren songs and air‐raid sirens
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Google Scholar for journal impact factors and the h‐index in nationwide publishing assessments in academia – siren songs and air‐raid sirens

Jacsó, Péter

Online Information Review, 06/15/2012, Vol.36(3), pp.462-478 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14684521211241503

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Google Scholar for journal impact factors and the h-index in nationwide publishing assessments in academia - siren songs and air-raid sirens

Jacsó, Péter

Online Information Review, 2012, Vol.36(3), pp.462-478 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14684527 ; E-ISSN: 14684535 ; DOI: 10.1108/14684521211241503

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...