skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRAPE-6A: A Single-Card GRAPE-6 for Parallel PC-GRAPE Cluster Systems

Fukushige, Toshiyuki ; Makino, Junichiro ; Kawai, Atsushi

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2005, Vol. 57(6), pp.1009-1021 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0004-6264 ; E-ISSN: 2053-051X ; DOI: 10.1093/pasj/57.6.1009

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRAPE-6A: A single-card GRAPE-6 for parallel PC-GRAPE cluster system

Fukushige, Toshiyuki ; Makino, Junichiro ; Kawai, Atsushi

Cornell University

Arxiv ID: astro-ph/0504407

Toàn văn sẵn có

3
GRAPE-6A: A Single-Card GRAPE-6 for Parallel PC-GRAPE Cluster Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRAPE-6A: A Single-Card GRAPE-6 for Parallel PC-GRAPE Cluster Systems

Fukushige, Toshiyuki ; Makino, Junichiro ; Kawai, Atsushi

Publications of the Astronomical Society of Japan, 12/25/2005, Vol.57(6), pp.1009-1021 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0004-6264 ; E-ISSN: 2053-051X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/pasj/57.6.1009

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRAPE-6A: A single-card GRAPE-6 for parallel PC-GRAPE cluster system

Fukushige, Toshiyuki ; Makino, Junichiro ; Kawai, Atsushi; Kawai, Atsushi (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 19, 2005 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1093/pasj/57.6.1009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...