skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point-of-Care Test for Detection of Urogenital Chlamydia in Women Shows Low Sensitivity. A Performance Evaluation Study in Two Clinics in Suriname (Evaluation of Chlamydia Rapid Test)

van der Helm, Jannie J ; Sabajo, Leslie O. A ; Grunberg, Antoon W ; Morré, Servaas A ; Speksnijder, Arjen G. C. L ; de Vries, Henry J. C; Dean, Deborah (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), p.e32122 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0032122

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point-of-Care Test for Detection of Urogenital Chlamydia in Women Shows Low Sensitivity. A Performance Evaluation Study in Two Clinics in Suriname

Sabajo, Leslie ; Grunberg, Antoon ; Morré, Servaas

PLoS One, Feb 2012, Vol.7(2), p.e32122 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0032122

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point-of-Care Test for Detection of Urogenital Chlamydia in Women Shows Low Sensitivity. A Performance Evaluation Study in Two Clinics in Suriname.(Research Article)

van Der Helm, Jannie J. ; Sabajo, Leslie O. A. ; Grunberg, Antoon W. ; Morre, Servaas A. ; Speksnijder, Arjen G. C. L. ; de Vries, Henry J. C.

PLoS ONE, Feb 29, 2012, Vol.7(2), p.e32122 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0032122

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point-of-Care Test for Detection of Urogenital Chlamydia in Women Shows Low Sensitivity. A Performance Evaluation Study in Two Clinics in Suriname.(Research Article)

Van Der Helm, Jannie J. ; Sabajo, Leslie O. A. ; Grunberg, Antoon W. ; Morre, Servaas A. ; Speksnijder, Arjen G. C. L. ; De Vries, Henry J. C.

PLoS ONE, Feb 29, 2012, Vol.7(2), p.e32122 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0032122

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point-of-Care Test for Detection of Urogenital Chlamydia in Women Shows Low Sensitivity. A Performance Evaluation Study in Two Clinics in Suriname

Van Der Helm, Jannie J ; Sabajo, Leslie O. A ; Grunberg, Antoon W ; Morré, Servaas A ; Speksnijder, Arjen G. C. L ; De Vries, Henry J. C; Dean, Deborah (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0032122 ; PMCID: 3290553 ; PMID: 22393383

Truy cập trực tuyến

6
Point-of-Care Test for Detection of Urogenital Chlamydia in Women Shows Low Sensitivity. A Performance Evaluation Study in Two Clinics in Suriname
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point-of-Care Test for Detection of Urogenital Chlamydia in Women Shows Low Sensitivity. A Performance Evaluation Study in Two Clinics in Suriname

van Der Helm, Jannie J. ; Sabajo, Leslie O. A. ; Grunberg, Antoon W. ; Morré, Servaas A. ; Speksnijder, Arjen G. C. L. ; de Vries, Henry J. C.; Dean, Deborah

PLoS ONE, 2/29/2012, Vol.7(2), p.e32122 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0032122

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point-of-care test for detection of urogenital chlamydia in women shows low sensitivity. A performance evaluation study in two clinics in Suriname

Van Der Helm, Jannie J ; Sabajo, Leslie O A ; Grunberg, Antoon W ; Morré, Servaas A ; Speksnijder, Arjen G C L ; De Vries, Henry J C

PloS one, 2012, Vol.7(2), pp.e32122 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22393383 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0032122

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point-of-Care Test for Detection of Urogenital Chlamydia in Women Shows Low Sensitivity. A Performance Evaluation Study in Two Clinics in Suriname

van der Helm, J.J. ; Sabajo, L.O.A. ; Grunberg, A.W. ; Morre, S.A. ; Speksnijder, A.G.C.L. ; de Vries, H.J.; Medical Microbiology and Infection Control ; CCA - Immuno-pathogenesis

PLoS ONE, 2012, Vol.7(2), pp.urn:issn:1932-6203 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 1932-6203

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point-of-care test for detection of urogenital chlamydia in women shows low sensitivity. A performance evaluation study in two clinics in Suriname

Jannie J van Der Helm ; Leslie O A Sabajo ; Antoon W Grunberg ; Servaas A Morré ; Arjen G C L Speksnijder ; Henry J C de Vries

PloS one, 01 January 2012, Vol.7(2), p.e32122 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0032122

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...