skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modesty Can Be a Virtue: Judicial Economy in the ICJ Kosovo Opinion?

Weller, Marc

Leiden Journal of International Law, Mar 2011, pp.127-147 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09221565 ; E-ISSN: 14789698 ; DOI: 10.1017/S0922156510000646

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modesty Can Be a Virtue: Judicial Economy in the ICJ Kosovo Opinion?

Weller, Marc

Leiden Journal of International Law, 2011, Vol.24(1), pp.127-147 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0922-1565 ; E-ISSN: 1478-9698 ; DOI: 10.1017/S0922156510000646

Toàn văn sẵn có

3
Modesty Can Be a Virtue: Judicial Economy in the ICJ Kosovo Opinion?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modesty Can Be a Virtue: Judicial Economy in the ICJ Kosovo Opinion?

Weller, Marc

Leiden Journal of International Law, 03/2011, Vol.24(1), pp.127-147 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0922-1565 ; E-ISSN: 1478-9698 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0922156510000646

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...