skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Porosity Measurements of Positive of Lead-Acid Battery Plates by Mercury PSorosimetry

Baghdad Science Journal

Baghdad Science Journal, 01 September 2010, Vol.7(3)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2078-8665 ; E-ISSN: 2411-7986 ; DOI: 10.21123/bsj.7.3.1187-1192

Toàn văn sẵn có

2
Porosity Measurements of Positive of Lead-Acid Battery Plates by Mercury PSorosimetry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Porosity Measurements of Positive of Lead-Acid Battery Plates by Mercury PSorosimetry

Journal, Baghdad Science

Baghdad Science Journal, 09/05/2010, Vol.7(3), pp.1187-1192

CrossRef

ISSN: 2078-8665 ; E-ISSN: 2411-7986 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21123/bsj.7.3.1187-1192

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...