skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCAI/AATS/ACC/STS Operator and Institutional Requirements for Transcatheter Valve Repair and Replacement, Part III: Pulmonic Valve

Journal of the American College of Cardiology, June 16, 2015, Vol.65(23), p.2556(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0735-1097

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCAI/AATS/ACC/STS Operator and Institutional Requirements for Transcatheter Valve Repair and Replacement, Part III: Pulmonic Valve

Journal of the American College of Cardiology, June 16, 2015, Vol.65(23), p.2556(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0735-1097

Toàn văn sẵn có

3
SCAI/AATS/ACC/STS Operator and Institutional Requirements for Transcatheter Valve Repair and Replacement, Part III: Pulmonic Valve
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCAI/AATS/ACC/STS Operator and Institutional Requirements for Transcatheter Valve Repair and Replacement, Part III: Pulmonic Valve

Hijazi, Ziyad M. ; Ruiz, Carlos E. ; Zahn, Evan ; Ringel, Richard ; Aldea, Gabriel S. ; Bacha, Emile A. ; Bavaria, Joseph ; Bolman, R. Morton ; Cameron, Duke E. ; Dean, Larry S. ; Feldman, Ted ; Fullerton, David ; Horlick, Eric ; Mack, Michael J. ; Miller, D. Craig ; Moon, Marc R. ; Mukherjee, Debabrata ; Trento, Alfredo ; Tommaso, Carl L.

Journal of the American College of Cardiology, 06/2015, Vol.65(23), pp.2556-2563 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07351097 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2015.02.031

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCAI/AATS/ACC/STS Operator and Institutional Requirements for Transcatheter Valve Repair and Replacement, Part III: Pulmonic Valve

Hijazi, Ziyad M ; Ruiz, Carlos E ; Zahn, Evan ; Ringel, Richard ; Aldea, Gabriel S ; Bacha, Emile A ; Bavaria, Joseph ; Bolman, R. Morton ; Cameron, Duke E ; Dean, Larry S ; Feldman, Ted ; Fullerton, David ; Horlick, Eric ; Mack, Michael J ; Miller, D. Craig ; Moon, Marc R ; Mukherjee, Debabrata ; Trento, Alfredo ; Tommaso, Carl L

Journal of the American College of Cardiology, 16 June 2015, Vol.65(23), pp.2556-2563 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.02.031

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCAI/AATS/ACC/STS Operator and Institutional Requirements for Transcatheter Valve Repair and Replacement, Part III: Pulmonic Valve

Hijazi, Ziyad M ; Ruiz, Carlos E ; Zahn, Evan ; Ringel, Richard ; Aldea, Gabriel S ; Bacha, Emile A ; Bavaria, Joseph ; Bolman, R Morton ; Cameron, Duke E ; Dean, Larry S ; Feldman, Ted ; Fullerton, David ; Horlick, Eric ; Mack, Michael J ; Miller, D Craig ; Moon, Marc R ; Mukherjee, Debabrata ; Trento, Alfredo ; Tommaso, Carl L

Journal of the American College of Cardiology, 16 June 2015, Vol.65(23), pp.2556-63 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1558-3597 ; PMID: 25819263 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.02.031

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...