skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How economic segregation affects childrenś educational attainment

Mayer, Susan E

Social forces : SF; an international journal of social research associated with the Southern Sociological Society, 2002, Vol.81(1), pp. 153-176 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How economic segregation affects children's educational attainment *

Mayer, Susan E.

Social Forces, Sept, 2002, Vol.81(1), p.153(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Economic Segregation Affects Children's Educational Attainment

Mayer, Susan E

Social Forces, 2002, Vol. 81(1), pp.153-176 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1353/sof.2002.0053

Toàn văn sẵn có

4
How Economic Segregation Affects Children's Educational Attainment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Economic Segregation Affects Children's Educational Attainment

Mayer, S. E.

Social Forces, 09/01/2002, Vol.81(1), pp.153-176 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/sof.2002.0053

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Economic Segregation Affects Children's Educational Attainment

Mayer, Susan E

Social Forces, 2002, Vol.81(1), p.153 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...