skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polyol-thermal synthesis of silver nanowires for Hg.sup.2+ sensing detection.(Report)

Jiang, X. C. ; Xiong, S. X. ; Chen, C. Y. ; Chen, W. M. ; Yu, A. B.

Journal of Nanoparticle Research: An Interdisciplinary Forum for Nanoscale Science and Technology, Oct, 2011, Vol.13(10), p.5087(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1388-0764

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polyol-thermal synthesis of silver nanowires for Hg 2+ sensing detection

Jiang, X. ; Xiong, S. ; Chen, C. ; Chen, W. ; Yu, A.

Journal of Nanoparticle Research, 2011, Vol.13(10), pp.5087-5101 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1388-0764 ; E-ISSN: 1572-896X ; DOI: 10.1007/s11051-011-0489-6

Toàn văn sẵn có

3
Polyol-thermal synthesis of silver nanowires for Hg2+ sensing detection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polyol-thermal synthesis of silver nanowires for Hg2+ sensing detection

Jiang, X. C. ; Xiong, S. X. ; Chen, C. Y. ; Chen, W. M. ; Yu, A. B.

Journal of Nanoparticle Research, 10/2011, Vol.13(10), pp.5087-5101 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1388-0764 ; E-ISSN: 1572-896X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11051-011-0489-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...